ទំនាក់ទំនងមក គ.ម.ក

ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋានៈ អគារ ៩៩ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨ ៥៦ ១១ / (៨៥៥) ១៦ ៨១៩ ៩៩១ (វិចិត្រ-admin) / (៨៥៥) ០១ ៧៧៦ ៧៨៥ (តី-webmaster)
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨ ៥៦ ២២
អ៊ីម៉ែលៈ INFO@SECC.GOV.KH

ផែនទីមកកាន់ គ.ម.ក.


View Larger Map