ភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

បញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារទូទាត់សាច់ប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
Acleda Bank Plc.
អាគារ​លេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧
ទូរសារ​​ : ០២៣ ៩៩៨ ៦៦៦
អ៊ីម៉ែល : acledabank@acledabank.com.kh
គេហទំព័រ : www.acledabank.com.kh

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ
Canadia Bank Plc.
អាគារលេខ ៣១៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្សកែងផ្លូវព្រះ អង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៦៨ ២២២
ទូរសារ​​ ​: ០២៣ ៤២៧ ០៦៤
អ៊ីម៉ែល : canadia@canadiabank.com.kh
គេហទំព័រ : www.canadiabank.com.kh

ធនាគារ វិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី
Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.
អាគារលេខ ២៣ វិថីក្រមួនសកែងផ្លូវ ៦៧ សង្កាត់ផ្សារ ថ្មី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១០ ០៤៤
ទូរសារ : ០២៣ ២២០ ៥១១
អ៊ីម៉ែល : info@bidc.com.kh
គេហទំព័រ : www.bidc.com.kh